Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1) Tworzy się stowarzyszenie o nazwie: „Stowarzyszenie Wolność - Równość - Solidarność” zwane dalej WRS bądź Stowarzyszeniem.
2) Siedzibą WRS jest miasto stołeczne Warszawa, a obszarem działania Rzeczpospolita Polska.
3) Dla realizacji celów statutowych WRS może prowadzić działalność za granicą.
4) Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członkiń i członków.
5) Dla realizacji celów statutowych WRS może współdziałać z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą.
6) WRS może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, a także może wchodzić w skład federacji takich organizacji.
7) Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów, na ogólnych zasadach prawnych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

8) Celem WRS jest:

1.szerzenie idei demokracji bezpośredniej i partycypacji społecznej,
2.szerzenie wiedzy na temat rozmaitych problemów problemów społecznych takich jak bezrobocie, pauperyzacja, dyskryminacja czy rasizm,
3.wspieranie samorządności pracowniczej oraz spółdzielczości,
4.działanie na rzecz równego statusu każdej jednostki bez względu na przynależność etniczną, narodową, pochodzenie społeczne, wyznanie, wiek, płeć i orientację seksualną
5.inicjowanie i wspieranie przemian demokratycznych rozumianych jako umożliwienie jak największej liczbie osób udziału w życiu publicznym,
6.działanie na rzecz zmniejszenia obszarów nędzy oraz pomoc osobom biednym.

9) WRS realizuje swoje cele poprzez:

a)indywidualną postawę swoich członkiń i członków
b)aktywny udział stowarzyszenia w życiu publicznym i politycznym kraju,
c)organizowanie wykładów, paneli dyskusyjnych, konferencji, seminariów, demonstracji, kursów oraz szkoleń,
d)szeroko rozumianą działalność wydawniczą i publicystyczną,
e)udział w postępowaniach toczących się przed organami państwowymi, których wynik jest istotny dla osiągnięcia lub obrony celów stowarzyszenia,
f)prowadzenie portali internetowych o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym,
g)inicjowanie powstawania i prowadzenie ośrodków o charakterze ideowo-wychowawczym,
h)współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi i politycznymi o podobnym profilu działania.

Rozdział III
Członkinie i członkowie WRS

10) Członkinią lub członkiem WRS może być każda osoba fizyczna – bez względu na obywatelstwo jakie posiada, niezależnie od tego, czy mieszka na terytorium Polski - pod warunkiem akceptacji statutu WRS.
11) Członkinią lub członkiem staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Sekretariatu Krajowego - Zarządu WRS.
12) Członkinie i członkowie mają prawo do:

a)biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz WRS,
b)korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności WRS na ogólnie przyjętych zasadach,
c)udziału w zebraniach, zjazdach i imprezach organizowanych przez WRS,
d)zgłaszania wniosków dotyczących działalności WRS,
e)złożenia wniosku do Sekretariatu Krajowego - Zarządu o: zawieszenie działalności, nie płacenie składek na okres 3 miesięcy z przyczyn materialnych, rezygnacji z członkostwa.

13) Członkinie i członkowie mają obowiązek:

a)udziału w działalności WRS i realizacji jego celów,
b)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz WRS,
c)regularnego opłacania składek.

14) Członkostwo wygasa na skutek:

a)dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Sekretariatu Krajowego - Zarządu WRS,
b)skreślenia z ewidencji członków z powodu niepłacenia składek za okres pół roku. Skreślenia dokonuje Sekretariat Krajowy - Zarząd WRS,
c)wykluczenia przez Sekretariat Krajowy - Zarząd z powodu naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał władz WRS lub z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach WRS,
d)śmierci członkini lub członka.

15) Od uchwały o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Krajowej Komisji Rewizyjnej. Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
Postanowienia ogólne

16) Władzami WRS są:

a)Zjazd Krajowy,
b)Sekretariat Krajowy – Zarząd,
c)Krajowa Komisja Rewizyjna,
d)Rada Krajowa.

17) Kadencja Sekretariatu Krajowego - Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok, a ich wyboru dokonuje Zjazd Krajowy w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 50% uczestniczek/uczestników Zjazdu zarejestrowanych przed rozpoczęciem obrad.
18) Członkinie i członkowie Sekretariatu Krajowego - Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę we władzach WRS.
19) Wygaśnięcie członkostwa we władzach WRS następuje po upływie kadencji albo wskutek ustąpienia.

Zjazd Krajowy

20) Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą WRS.
21) Zjazd Krajowy może mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny.
22) W Zjeździe Krajowym mogą brać udział wszyscy członkowie i członkinie WRS z głosem stanowiącym oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
23) Zjazd Krajowy zwyczajny zwoływany jest co najmniej raz do roku przez Sekretariat Krajowy – Zarząd. Termin i miejsce obrad Zjazdu Krajowego zwyczajnego ustala Sekretariat Krajowy - Zarząd i podaje do wiadomości członkiń i członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
24) Termin i miejsce obrad Zjazdu Krajowego nadzwyczajnego Sekretariat Krajowy – Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członkiń i członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zjazdu.
25) Uchwały Zjazdu Krajowego WRS zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% uczestniczek/uczestników Zjazdu zarejestrowanych przed rozpoczęciem obrad.
26) Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu WRS zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej 50% uczestniczek/uczestników Zjazdu zarejestrowanych przed rozpoczęciem obrad.
27) Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu WRS może podjąć jedynie Zjazd Krajowy o charakterze zwyczajnym.
28) Zjazd Krajowy działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Zjazd Krajowy.

29) Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:

a)podejmowanie uchwał o zadaniach i programie WRS,
b)wybór i odwoływanie członkiń i członków Sekretariatu Krajowego - Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
c)udzielanie Zarządowi Krajowemu absolutorium na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
d)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Sekretariatu Krajowego - Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
e)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członkinie i członków WRS lub jego władze,
f)rozpatrywanie odwołań od uchwał Sekretariatu Krajowego - Zarządu,
g)uchwalanie zmian statutu,
h)podejmowanie uchwał na wniosek Sekretariatu Krajowego – Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz członków i członkiń WRS,
i)przyjmowanie stanowisk, odezw i manifestów zgłoszonych przez członkinie i członków WRS w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia,
j)podjęcie uchwały o rozwiązaniu WRS i przeznaczeniu jego majątku.

30) Zjazd Krajowy może podejmować uchwały bez względu na liczbę członkiń i członków WRS zarejestrowanych przed rozpoczęciem obrad.

Sekretariat Krajowy - Zarząd

31) Sekretariat Krajowy – Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Zjazd Krajowy, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 36 statutu.
32) W skład Sekretariatu Krajowego – Zarządu wchodzi Sekretarz Krajowy oraz członkowie Sekretariatu Krajowego – Zarządu.
33) Sekretarz Krajowy wybierany jest przez członków i członkinie Sekretariatu Krajowego – Zarządu spośród swego grona na pierwszym posiedzeniu Sekretariatu Krajowego – Zarządu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 37 statutu.
34) Sekretariat Krajowy – Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków i członkiń Sekretariatu Krajowego – Zarządu.
35) Osoby wchodzące w skład Sekretariatu Krajowego – Zarządu:

a)nie mogą być członkiniami lub członkami Krajowej Komisji Rewizyjnej,
b)nie mogą pozostawać z członkiniami lub członkami Krajowej Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

36) Pierwszy skład Sekretariatu Krajowego - Zarządu powołuje zebranie założycielskie.
37) W przypadku kiedy członkowie i członkinie Sekretariatu Krajowego – Zarządu zostali wybrani przez zebranie założycielskie, Sekretarzem Krajowym zostaje osoba na której kandydaturę do Sekretariatu Krajowego – Zarządu oddano najwięcej głosów.
38) Sekretariat Krajowy - Zarząd konstytuuje się natychmiast po wyborze.
39) Jeśli któryś z członkiń lub członków Sekretariatu Krajowego - Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji lub jeśli jego/jej członkostwo w WRS wygaśnie, Sekretariat Krajowy - Zarząd może dokooptować na to miejsce nową członkinię lub członka. Nie więcej jednak niż jedną osobę na kadencję.
40) Posiedzenia Sekretariatu Krajowego - Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.
41) Posiedzenia Sekretariatu Krajowego - Zarządu są zwoływane przez Sekretarza Krajowego na wniosek przynajmniej jednego członka lub członkini Sekretariatu Krajowego – Zarządu.
42) W posiedzeniach Sekretariatu Krajowego – Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.
43) Do kompetencji Sekretariatu Krajowego - Zarządu należy:

a)kierowanie bieżącą działalnością WRS w oparciu o statut i uchwały Zjazdu Krajowego,
b)reprezentowanie WRS na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów,
c)sporządzanie rocznych planów pracy i projektów budżetu,
d)sprawowanie zarządu nad majątkiem WRS,
e)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku WRS,
f)ustalanie składek członkowskich,
g)zwoływanie Zjazdu Krajowego,
h)przyjmowanie i skreślanie członków,
i)uchwalanie budżetu,
j)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zjeździe Krajowym.

44) Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważniona jest każda członkini lub członek Sekretariatu Krajowego - Zarządu samodzielnie.
45) W skład Sekretariatu Krajowego - Zarządu mogą wchodzić jedynie członkinie i członkowie WRS.

Krajowa Komisja Rewizyjna

46) Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków wybieranych przez Zjazd Krajowy, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 51 statutu.
47) W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej.
48) Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez członków i członkinie Krajowej Komisji Rewizyjnej spośród swego grona na pierwszym posiedzeniu Krajowej Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 52 statutu.
49) Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków i członkiń Krajowej Komisji Rewizyjnej.
50) Osoby wchodzące w skład Krajowej Komisji Rewizyjnej:

c)nie mogą być członkiniami lub członkami Sekretariatu Krajowego – Zarządu,
d)nie mogą pozostawać z członkiniami lub członkami Sekretariatu Krajowego – Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

51) Pierwszy skład Krajowej Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie założycielskie.
52) W przypadku kiedy członkowie i członkinie Krajowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani przez zebranie założycielskie, Sekretarzem Krajowej Komisji Rewizyjnej zostaje osoba na której kandydaturę do Krajowej Komisji Rewizyjnej oddano najwięcej głosów.
53) Jeśli ktoś z członkiń lub członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji, lub jeśli jego/jej członkostwo w WRS wygaśnie, Krajowa Komisja Rewizyjna może dokooptować na to miejsce nowego członka - nie więcej jednak niż jedną osobę w czasie trwania kadencji.
54) Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
55) Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej na wniosek przynajmniej jednego członka lub członkini Krajowej Komisji Rewizyjnej.
56) Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności WRS nie rzadziej niż raz pół roku.
57) Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrolowanie działalności WRS, a w szczególności działalności finansowej,
b)składanie wniosków z kontroli na Zjeździe Krajowym,
c)prawo żądania zwołania Zjazdu Krajowego oraz posiedzenia Sekretariatu Krajowego - Zarządu,
d)składanie wniosków o absolutorium dla Sekretariatu Krajowego - Zarządu,
e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zjeździe Krajowym.

58) Członkowie i członkinie Krajowej Komisji Rewizyjnej mają prawo do udziału w posiedzeniach Sekretariatu Krajowego – Zarządu w charakterze obserwatorów.
59) W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić jedynie członkinie i członkowie WRS.

Rada Krajowa

60) Rada Krajowa składa się z obradujących wspólnie członków i członkiń Sekretariatu Krajowego – Zarządu oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.
61) Rada Krajowa jest zwoływana na wniosek dowolnego członka lub członkini Sekretariatu Krajowego – Zarządu lub Krajowej Komisji Rewizyjnej przez Sekretarza Krajowego.
62) Rada Krajowa jest organem doradczym Sekretariatu Krajowego – Zarządu.
63) Rada Krajowa może wydawać opinie o podjętych uchwałach Sekretariatu Krajowego – Zarządu.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

64) Majątek WRS może pochodzić z:

a)składek członkowskich,
b)spadków, darowizn i zapisów,
c)dotacji,
d)odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
e)środków pozyskanych ze zbiórek publicznych,
f)środków uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

65) Dochód WRS i cały jego majątek jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych WRS i nie może być dzielony pomiędzy członkinie i członków.
66) Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku WRS podejmuje Sekretariat Krajowy - Zarząd.
67) WRS nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem na rzecz swoich członkiń lub członków, a także ich osób bliskich.
68) Towary i usługi zakupywane przez WRS nie mogą być na mniej korzystnych (dla WRS) zasadach nabywane od podmiotów, w których uczestniczą członkinie lub członkowie WRS oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

69) W przypadku rozwiązania WRS Zjazd Krajowy powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na inne cele, które muszą być tożsame bądź zbliżone do celów statutowych WRS.

Wydarzenia

  • No upcoming events available

Dołącz do nas!
Newsletter

Aby dostawać informacje o akcjach i wydarzeniach, zapisz się do naszego newslettera:

Subskrybuje zawartość

Czytelnia

pt., 10/29/2010 - 23:16
pt., 10/15/2010 - 14:15
pt., 10/15/2010 - 14:16
pon., 11/08/2010 - 01:14
pon., 11/08/2010 - 01:11
pon., 11/08/2010 - 01:16

Ankieta

Jak ci się podoba nasza nowa strona?:

Polecamy


Anarchizm

Logowanie

Cytaty

Anarchizm nie oznacza braku instytucji w ogóle, lecz tych, które zmuszają ludzi do podporządkowania się przemocy. - Lew Tołstoj

Fotogaleria