Program sierpniowy

Program Stowarzyszenia Wolność – Równość – Solidarność uchwalony na V Kongresie w Warszawie dnia 1 sierpnia 2009.

Od momentu swojego powstania Stowarzyszenie Wolność – Równość – Solidarność walczy o całkowitą zmianę ustroju społecznego w imię zasad wolności i równości pomiędzy wszystkimi ludźmi. Stowarzyszenie stawia sobie za cel zapewnienie wszystkim bez wyjątku godnej i sprawiedliwie wynagradzanej pracy, oparcia ośrodków decyzyjnych o instytucje samorządów oraz zniesienia dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry a także inne cechy zależne jedynie od urodzenia.

I. KONIEC KAPITALIZMU

Żyjemy w czasach w których kapitalizm osiągnął swoją pełnię. Wyrazem tego są problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, niskie pensje, utrudniony dostęp do mieszkań, czyli przeszkody jakie napotyka na swej drodze większa część społeczeństwa. Warunki te sprzyjają zadaniu pytania: kiedy wreszcie nadejdzie koniec kapitalizmu?

Tymczasem proces ten już trwa. W światowych strajkach i protestach, krachach giełdowych i bezrobociu widać, że kapitalizm chwieje się w posadach.

Postępująca globalizacja doprowadzi w końcu do całkowitej akumulacji kapitału. Skoncentrowanie go spowoduje skupienie władzy w rękach nielicznej grupy osób co równa się nowemu totalitaryzmowi. Zaprzeczy to pierwotnym zasadom kapitalizmu jakimi są wolny rynek i parlamentaryzm. W tym momencie nastąpi zwrot.

Kolejne starcia w Atenach, Paryżu, Berlinie i Madrycie nie pozwalają wątpić, że barykady w Warszawie są już tylko kwestią czasu, a kres kapitalizmu jest już blisko, ponieważ wykorzystał on już wszystkie swoje możliwości rozwoju.

Widać to zwłaszcza w politycznej fasadzie kapitalizmu jaką jest tzw. „demokracja” parlamentarna. Z roku na rok spada frekwencja wyborcza, a wraz z nią legitymizacja parlamentarnej władzy.

Zbliżający się koniec kapitalizmu jest już nieuniknionym faktem.

II. RUCH SYNDYKALISTYCZNY

Postępujący rozkład systemu kapitalistycznego doprowadzi do rewolucji, której skutkiem będzie całkowita przebudowa stosunków społecznych. Rewolucja rozpocznie się od przejęcia zakładów pracy przez pracowników zrzeszonych w silnych i radykalnych związkach zawodowych, a następnie ogarnie wszystkie sfery życia. Aby mogło to jednak nastąpić pracownicy muszą stać się częścią szerszego ruchu, który wyartykułuje nie tylko ich postulaty ekonomiczne, ale także polityczne. Ruchem tym może być jedynie ruch syndykalistyczny, zrzeszający szerokie warstwy ludności.

Stowarzyszenie Wolność – Równość – Solidarność stoi na stanowisku, że celem ruchu syndykalistycznego musi być budowa Samorządnej Rzeczpospolitej. Zanim to jednak nastąpi ruch syndykalistyczny musi:

a) obalić istniejące stosunki produkcji, które oparte są na wyzysku

b) zlikwidować szkodliwe dla większości społeczeństwa prądy polityczne jak liberalizm, faszyzm, autorytarny komunizm czy konserwatyzm

c) znieść instytucje władzy centralnej, których obecna rola sprowadza się jedynie do konserwacji status quo

Tylko po spełnieniu powyższych warunków możliwa stanie się budowa nowego, opartego na sprawiedliwości i dobrobycie społeczeństwa.

III. SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA

A. Samorządność i demokracja

Podstawowym sposobem podejmowania decyzji w Samorządnej Rzeczpospolitej powinien być wiążący system referendalny. Ludzie powinni decydować o sobie w głosowaniu bezpośrednim, ponieważ tylko ono gwarantuje realny wpływ na rzeczywistość i zaistnienie stanu faktycznej demokracji. Prawo do głosu będą miały osoby, których dana decyzja dotyczy w sposób bezpośredni.

Na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym wprowadzona zostanie instytucja Samorządu z wybieralnymi i odwołalnymi delegatami. Rola Samorządu sprowadzać się będzie do administrowania danym terenem, wykonywania decyzji do których został on upoważniony przez lokalną ludność oraz organizowania referendów na wniosek określonej liczby osób.

Ponadto wprowadzona zostanie również instytucja wiążącej inicjatywy ludowej, do których zwoływania będzie miał prawo każdy obywatel.

B. Gospodarka syndykalistyczna

Najważniejszą rolę w gospodarce powinny odgrywać związki zawodowe funkcjonujące na zasadach demokracji bezpośredniej, który przejęłyby na własność przedsiębiorstwa przemysłowe, pozbawiając tym samym ich dawnych właścicieli możliwości czerpania z nich niezasłużonych zysków.

W sferze usług oraz przemysłu rolę związków zawodowych powinny zastąpić spółdzielnie konsumentów oraz producentów, dzięki czemu, poprzez skrócenie drogi dystrybucji, obniżeniu uległaby cena danych produktów.

Własność musi być nierozerwalnie związana z pracą, dlatego też należy zlikwidować wszelkie sposoby spekulacji kapitałem. W tym celu Samorządna Rzeczpospolita powinna:

a) oprzeć swoją walutę na stabilnej wartości złota

b) znieść instytucję giełdy, jako sposobu sztucznego wytwarzania kapitału

c) przejąć kontrolę nad systemem bankowym

Celem gospodarki syndykalistycznej jest zapewnienie wszystkim godnej i sprawiedliwie wynagradzanej pracy.

C. Wolność sumienia

Samorządna Rzeczpospolita zagwarantuje każdemu swojemu obywatelowi wolność sumienia, słowa i przekonań pod warunkiem, że nie będą one naruszać wolności innych ludzi.

D. Dobra wspólne

Dostęp do dóbr wspólny w Samorządnej Rzeczpospolitej powinien być powszechny i darmowy, ponieważ korzysta z nich całe społeczeństwo. Instytucje te powinny być finansowane z funduszów regionalnych samorządów. Ponadto:

a) Edukacja:

- powinna być dostosowana do wolności i indywidualizmu każdego człowieka

- jej celem powinien być rozwój osobowościowy i samorealizacja

- decyzje dotyczące nauczania powinny być podejmowane wspólnie przez uczniów, nauczycieli i rodziców

- powinna dostarczać rzetelnej wiedzy

b) Służba zdrowia:

- szpitale muszą być zarządzane przez pracujący w nich personel medyczny

- aborcja i eutanazja zostaną zalegalizowane

c) Kultura:

- każdy powinien mieć swobodę działalności artystycznej

- każdy powinien mieć łatwy dostęp do dóbr kultury

Samorządna Rzeczpospolita zapewni wszystkim swoim obywatelom możliwość zaspokojenia ich podstawowych potrzeb.

IV. SYNDYKALIZM

Na podstawie powyższego programu Stowarzyszenie Wolność – Równość – Solidarność walczy o budowę przyszłej Samorządnej Rzeczpospolitej, która poprzez rewolucję powstanie na gruzach systemu kapitalistycznego.

Syndykalizm to przyszłość, a przyszłość należy do nas.

Wydarzenia

  • No upcoming events available

Dołącz do nas!
Newsletter

Aby dostawać informacje o akcjach i wydarzeniach, zapisz się do naszego newslettera:

Subskrybuje zawartość

Czytelnia

pon., 11/08/2010 - 01:12
pt., 10/15/2010 - 14:14
pt., 10/29/2010 - 23:20
pt., 10/29/2010 - 23:11
pt., 10/29/2010 - 23:17
pt., 10/15/2010 - 14:15

Ankieta

Jak ci się podoba nasza nowa strona?:

Polecamy


Anarchizm

Logowanie

Cytaty

Rewolucja nie może się obyć bez wielkich i gwałtownych zniszczeń, ona burzy w sposób zbawczy i owocny, ponieważ właśnie z ruin i tylko dzięki nim poczynają się i rodzą nowe światy - M. Bakunin

Fotogaleria